Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jouw rechten en beveiliging

Arrow down Lees verder

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Laatste wijziging 23 mei 2018

Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Van Tilburg-Bastianen BV en heb je  het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jouw of een ander, door  jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar privacy@tb.nl.

Wij zullen binnen 4 weken contact opnemen met het voor ons bekende adres om jouw identiteit te controleren en je uitvoering van je rechten in werking te zetten.

Als identiteit controle kunnen wij vragen een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy, deze ‘bijzondere’ persoonsgegevens hebben wij niet nodig voor de identificatie.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@tb.nlBewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne gegevens bewaarbeleid en/of zo lang als

  1. Je klant bent bij TB  of interesse blijft tonen in de diensten van TB ,
  2. Wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of
  3. Wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

In het algemeen kan gesteld worden dat wij de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Bij proefritten van een TB auto, occasion of nieuw, wordt in verband met de verzekering het rijbewijs tijdens de proefrit in bewaring genomen en een kopie meegegeven.

Na de proefrit wordt het rijbewijs weer aan de eigenaar geleverd, de kopie wordt 2 maanden bewaard in verband met mogelijke overtredingen, schade en/of ongevallen tijdens de proefrit.

De kopie wordt overeenkomstig met het bewaarbeleid vernietigd na verlopen van de 2 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen je gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij delen de gegevens met;

  • Met gelieerde financiële dienstverleners met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden.
  • Andere bedrijfsonderdelen binnen de Van Tilburg -Bastianen Groep voor de uitvoering van een overeenkomst met jouw, of vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice, en het analyseren van onze dienstverlening aan jouw.
  • Met partijen die TB assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs).
  • Handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik.
  • Instanties op basis van wettelijke verplichtingen zoals registratie voertuigen.